Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i ich swobodnego przepływu.

 

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu.

Uprzejmie informujemy, że BTH „FORMAT” zbiera i przetwarza dane zgodnie z i na potrzeby prowadzonej działalności, w związku z oferowanymi i realizowanymi usługami. Są to dane kontaktowe i osobowe niezbędne do realizacji trwających i przyszłych umów, w tym również związane z jakością świadczonych usług oraz bezpieczeństwem ich realizacji BTH „FORMAT” nie zbiera i nie przetwarza innych danych, które nie są konieczne do realizacji umowy.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem koniecznym do realizacji umów na usługi oferowane przez BTH „FORMAT”.

BTH „FORMAT” powierza dane osobowe innym podmiotom tylko wówczas, gdy zezwalają na to przepisy prawa. W odpowiednich umowach zawarte są postanowienia dotyczące środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych i zachowania poufności. W związku z tym Państwa dane mogą być przekazywane:
- podmiotom współpracującym, które udzielają wsparcia przy świadczeniu usług i wykonują czynności związane z ich realizacją;
- podmiotom zewnętrznym, które obsługują i zarządzają wewnętrznymi systemami IT;
- organom nadzorczym, w odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji, jeżeli ujawnienie jest zgodne lub wymagane przez obowiązujące prawo, regulację, proces prawny lub wniosek rządowy;

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych,
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
- przenoszenia danych,
- wniesienia sprzeciwu, w dowolnej chwili, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją lub Państwa dane przetwarzane są na potrzeby marketingu.

W przypadku wyrażenia chęci skorzystania z tych praw, prosimy wysłać e-mail na adres bth.format@op.pl.
Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Polityka prywatności BTH FORMAT dostępna jest pod adresem www.bth-format.pl.

Niniejsze pismo nie zmienia warunków umów łączących strony i ma charakter informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25 maja 2018r.

Pismo nie wymaga odpowiedzi.

Kontakt:
ul. Oświęcimska 73
32-500 Chrzanów
TEL./FAX: 32 61 10 557
e-mail: bth.format@op.pl
NIP: 628-000-43-72